ПЛАН УПИСА УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА И ТРАЈАЊУ ОБРАЗОВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

 

Р.Б. Назив подручја рада и образовног профила (образовне профиле који нису верификовани обележити *) Број планираних места за упис ученика у I разред средње школе
трогодишње четворогодишње УКУПНО
одељења ученика одељења ученика одељења ученика
1 Хемија, неметали и графичарство
1.1 Хемијски лаборант 1 30 1 30
1.2 Техничар за полимере 1 30 1 30
1.3

Техничар за хемијску и фармацеутску технологију

1 30 1 30
1.4 Израђивачи хеијских производа  1 30  1 30
2. Геологија, рударство и металургија            
2.1. Техничар за рециклажу     1 30 1 30
3 Здравство и социјална заштита
3.1 Медицинска сестра - техничар 1 30 1 30
3.2 Фармацеутски техничар 1 30 1 30
               
УКУПНО            одељења / ученика  1 30  6 180 7 210